White Smoke ๐Ÿš Spoiler Free Review

White Smoke Book Cover (Features a dark skinned girl with curly hair & a creepy run down house surrounded by purple smoke)

Title: White Smoke
Author: Tiffany D. Jackson
Genre: YA Horror
Publication Date: Sept 14th, 2020
Pages: 384
Publishers: Katherine Tegen Books


This was awesome!! All I knew about this book going in was that it was a haunted house situation and it did not disappoint.

This book kept my on my toes the entire time. It was extremely gripping & I didn’t want to put it down! I read majority of the book in 2 sittings, only stopping because I had to sleep. The pacing was really good. There were no dull moments & everything had a purpose/reason for being apart of the story.

It was also VERY unpredictable. I did not guess any of the twists at all. The major one was so unexpected that I legit put down the book for a minute to process what was happening! Tiffany D. Jackson definitely knows how to write a book that sucks you in and won’t let you go!

4.5 Stars

This was exactly the creepy book I was looking for. Considering this was her first horror book I am definitely impressed & also now really curious to pick up one of her mysteries! Highly recommend if you are after a gripping horror book with plenty of twists & turns but also an interesting background to the world.

Thanks for reading! Eliza